Правни документи


ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ


6. Кога споделяме Вашите данни?

На кого се разкриват данните: куриерски компании, доставчици на услуги, бизнес партньори, публични органи, правителствени органи, изпълнители и т.н.

В някои случаи и само за да изпълним описаните по-горе цели, Вашите данни могат да бъдат споделяни със следните страни:

• Доставчици на услуги: аутсорсинг -  можем да използваме аутсорсинг на някои дейности по обработване на данни към доверени трети страни – доставчици на услуги, за да изпълняват функции и да ни предоставят услуги, например куриерски компании, доставчици на услуги за информационни и комуникационни технологии, консултанти, спедитори;
• Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
• Професионални консултанти като одитори, адвокати, счетоводители и други професионални консултанти.

Данните могат да бъдат предавани и в другите дружества от групата на Орбико, но при спазване на ограниченията, свързани с предаването на данни, извън рамките на ЕС/ЕИП. При такъв тип обработка, ще бъдат спазени законовите задължения за осигуряване на адекватно ниво на защита и подходящо правно основание.

Във всички случаи преди предаването на данните ще спазим всички законови изисквания, свързани с този тип обработка. Отношенията ни с доставчиците на услуги се уреждат с договор, в който изрично уреждаме техническите и организационните мерки за сигурност, които доставчикът се задължава да предприеме.

7. За какъв срок съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме Вашите данни, доколкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани (вижте горния раздел „Как използваме Вашите данни?“).  Понякога може да съхраним Вашите данни по-дълго, ако се изисква или е позволено от закона. Определяме срока на задържане според следните критерии:

• Целта, за която се събрани данните; 
• Правното основание – напр. сключването и изпълнението на договор, съгласие, законен интерес и т.н.
• Както и дали данните са предмет на нормативни, договорни или други задължения за съхранение. Примери за това може да включват задължителни разпоредби за съхранение на данни, както и данни, които трябва да бъдат съхранявани за целите на съдебни спорове, рекламации и т.н.

В случай на регистрация при нас, ще съхраняваме данните за и от Вашия профил, докато Вашата регистрация е активна и определен срок сред прекратяването на регистрацията.
За повече информация как и колко време съхраняваме Вашите данни, може да изпратите искане до privacy.orbicobg@orbico.com.

8. Как защитаваме Вашите данни?

За да защитим Вашите данни, ще предприемем подходящи технически и организационни мерки в съответствие с приложимите закони за защита на данни и сигурност на данни, включително ще изискваме от нашите доставчици на услуги, бизнес партньори или професионални съветници да използват подходящи мерки, за да защитават поверителността и сигурността на Вашите данни. Ние въвеждаме мерки, за да предотвратим рискове като унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване на или достъп до Вашите данни.

9. Кое законодателство е приложимо?

Защитата на Вашите лични данни е покрита от Регламент ЕС 2016/679, също известен като Общ регламент относно защитата на данните, както и приложимото национално законодателство за защита на данните на Република България. 

10. Какви са Вашите права по отношение на личните данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството права, свързани с личните данни, а именно: 

• да достъпите Вашите лични данни, които „Орбико България“ ЕООД обработва, и да получите копие от тях;
• личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
• да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
• в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
• в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
• да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
• когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
• да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
• да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени на адрес: гр. София, ул. Източна тангента №161 или на e-mail: privacy.orbicobg@orbico.com. Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

Идентификация на лицето – имена и ЕГН;
Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
Искане – описание на искането.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на privacy.orbicobg@orbico.com
По отношение на всички заявки за упражняване на права, ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).

Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви. При упражняването на правата Ви чрез пълномощник, то следва да ни бъде предоставено и заверено пълномощно.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Настоящата политика може да подлежи на изменение, като последно е актуализирана на 04.05.2020 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат актуализирани надлежно и навременно. 
 

ОРБИКО ГРУПА


Присъстваме в 20 страни и региони на Европа, където предоставяме първокачествени услуги в областта на дистрибуцията и логистиката.

За да разгледате уеб сайта на фирмата във Вашата страна, моля изберете линк.