Правни документи


Декларация за поверителност на кандидата


Issuer: Oрбико България ЕООД
Published: 25 Май 2018
Validity: 25 Mай 2018

 

1.    Въведение

1.1.    Политиката за защита на личните данни на кандидата (наричана по-долу "Декларация за поверителност на кандидата") урежда защитата на вашите лични данни, както и поверителността ви, ако сте кандидатствали за работа в нашата фирма, независимо дали тази длъжност е била рекламирана или не  (наричани по-нататък "вие"). Тази Декларация за поверителност на заявителя се издава от Орбико България ЕООД, ул. "Източна тангента" № 161, ЕИК 131012382 (наричана по-долу "Дружество" или "Ние"). Ние действаме като администратор на вашите лични данни.

1.2.    Нашият набор от дейности е широк, затова имаме повече политики за поверителност. Това се отнася за Вас като  кандидат, но  и други могат да се отнасят до Вас (ако кандидатстването за работа не е единствената причина за нашето общуване).

2.    Какви лични данни обработваме?

2.1.    Ние обработваме вашите лични данни, които сте ни предоставили в заявлението за работа, както и вашите лични данни, които сме събрали в процеса на набиране на персонал, което включва:

2.1.1.    Вашите идтентификационни данни: Име, Фамилия, Адрес и Гражданство;

2.1.2.    Данни за контакт: Телефонен номер, Електронна поща;

2.1.3.    Информация за вашето образование или звание;

2.1.4.    Информация за вашата възраст и настоящ или предишен опит;

2.1.5.    Информация за резултатите от теста (ако тестовете се извършват като част от подбора на персонал) и вашите интервюта (резюме, което е подходящо за позицията,която разглеждаме);

2.1.6.    Други данни, които са от значение за работното място, например сертификати и други умения.

3.    За какви цели обработваме вашите данни?

3.1.    Ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

3.1.1.    Ако сте кандидатствали за работа, ние обработваме вашите данни, за да разберем дали сте подходящият кандидат. В такъв случай основата за обработка на вашите лични данни е  наш законен интерес;

3.1.2.    Ако смятаме, че вие сте правилният кандидат, ние обработваме вашите данни, за да направим оферта и да сключим съответния договор. В такъв случай основата за обработка на личните ви данни  е необходима за сключване на договор;

3.1.3.    Ако сте кандидатствали за работа, но не са ви направили оферта или вие сте се отказали, може да обработим данните Ви за бъдещи работни места в нашата компания. В такъв случай ние ще Ви уведомим отделно за тази обработка и ще ви бъде дадена възможност да възразите. Ако не възразявате, основата за обработката на вашите лични данни е нашия законен интерес;

3.1.4.    Ние може да обработим вашите лични данни за други цели, като потвърждаване верността и прозрачността на набиране на персонал, потвърждавайки дали информацията, която ни давате е вярна и да отговорим на вашето искане или за защита на интересна ни пред съда или друга институция.  В този случай основата на обработка на личните ви данни е наш законен интерес.

4.    Как защитаваме личните ви данни?

4.1.    Персоналът ни, който има достъп до вашите лични данни, трябва да спазва вътрешните правила и процеси във връзка с обработката на личните данни, за да ги защити и да осигури тяхната поверителност. От тях се изисква и да спазват технически и организационни мерки за сигурност, въведени за защита на вашите лични данни.

4.2.    Ние прилагаме адекватни технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу неразрешено, случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, злоупотреба, разкриване или достъп и срещу всички други незаконни форми на обработка. Тези мерки за сигурност са приложени, като се вземат предвид състоянието на технологията, тяхната цена на изпълнение, рисковете, свързани с обработката и естеството на личните данни, като се обърне особено внимание на сензитивните ви данни.

5.    Кой има достъп до вашите данни?

5.1.    В Орбико Груп

5.1.1.    В ограничени случаи на необходимост можем да предоставим достъп до лични данни на други компании Орбико, за да изпълним целите, посочени в раздела по-горе. Достъпът до лични данни ще се предоставя само на упълномощени лица, като например ръководители човешки ресурси или ИТ администратори. Някои ръководители, управители и служители от компанията Орбико също могат да имат достъп до определени лични данни само при необходимост от познаване на базата и при наличие на законни бизнес цели.

5.2.    Извън Орбико Груп

5.2.1.    Също така може да преценим, че е необходимо да прехвърлим лични данни на трети страни извън Орбико Груп, за да изпълним целите, изброени в раздела по-горе или както може да се изисква от закона, включително:

•    Доставчици на услуги от трети страни, като нашите ИТ системни доставчици, нашите доставчици на хостинг услуги, доставчици на облачни услуги, доставчици на база данни, консултанти (включително адвокати, данъчни счетоводители, консултанти по труд) и трети страни, които извършват проверки преди или след започване на работа на потенциални служители - всеки от тези доставчици на услуги е подписал договор за защита на вашата лична информация и е длъжен да използва личните данни само за конкретните цели, посочени от Орбико.
•    всеки национален и / или международен регулаторен, изпълнителен или обменен орган или съд, от който се изисква да го направи съгласно приложимото законодателство или регламент или по тяхно искане.

5.3.    Личните ми данни прехвърлят ли се в трети страни?

5.3.1.    Ако прехвърлим личните ви данни в трета страна (извън Европейската икономическа зона или друга юрисдикция, която не е призната от Европейската комисия като осигуряваща адекватно ниво на защита), ние предварително искаме Вашето изрично съгласие за това или подписваме договор с определена страна, която гарантира същото ниво на защита, т.е. съдържа и прилага договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

6.    Колко дълго съхраняваме вашите данни?

6.1.    Личните данни, които обработваме въз основа на законните ни интереси, се съхраняват, докато има законни интереси и ги изтриваме в период от една година от момента, в който престана да съществува законният ни интерес.

6.2.    Личните данни, които обработваме въз основа на вашето съгласие, ги пазим, докато имаме вашето съгласие. В случай на отказ, ние ще изтрием Вашите лични данни във възможно най-кратък срок. Ако дадено съгласие е за определен период от време, след изтичането му данните ви ще бъдат изтрити най-скоро, в разумен срок.

7.    Вашите права

7.1.    Вие може да упражните правата си (вижте по-долу), като изпратите заявката си до privacy.orbicobg@orbico.com. Моля уверете се, че (1) сте въвели "Заявка на субекта на данните" като заглавието на съобщението и в текста сте казали (2) кой сте, за да можем да ви идентифицираме и (3) което право искате да упражнявате. След получаване на съобщението ще Ви изпратим потвърждаване, че сме получили молбата ви.

7.2.    Можете да упражнявате правата си безплатно. Въпреки това, ако често поискате (например, ако сте поискали да упражните правата си в период по-малък от 6 месеца) или прекомерно  поискате (например търсите всичките си лични данни в писмен вид) достъп или трансфер на вашите лични данни, ние имаме право да поискаме да уредите разходите си, преди да извършите такива действия.

7.3.    Достъп до вашите лични данни
Имате право да поискате потвърждение, че обработваме вашите лични данни, както и достъп до тези данни, които обработваме.

7.4.    Поправяне на неточни лични данни
Имате право да поискате отстраняване на неправилните лични данни, както и правото да допълните липсващите ви данни.

7.5.    Преносимост на данни
Имате право да поемете и да поискате прехвърлянето на вашите лични данни (когато обработваме вашите данни въз основа на съгласието ви или за целите на сключването на договора).

7.6.    Възражение за обработка или боравене с вашите лични данни
Имате право да се противопоставите на обработката на личните ви данни, както и на нашия общ начин за обработката  на данните ви.

7.7.    Право на оттегляне на съгласието
Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за по-нататъшната обработка на личните ви данни - но за личните данни, които обработваме въз основа на вашето съгласие ( не когато имаме различно правно основание). Оттеглянето не засяга обработката, извършена въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

7.8.    Правото на жалба до органа
По всяко едно време имате право на жалба до компетентния орган за защита на личните данни - https://www.cpdp.bg, във връзка с обработката и защитата им.

8.    Промени в обявлението за поверителност на заявителя

8.1.    Заявлението за защита на личната информация на заявителя може да бъде изменяна (промени, допълнения или подобни). Всички бъдещи изменения в начина, по който обработваме личните ви данни, описани в Заявлението за защита на личните данни на заявителя, ще ви бъдат съобщени чрез подходящ канал в зависимост от начина, по който обикновено общуваме с вас. Не забравяйте да проверите актуалната версия, публикувана в http://www.orbico.bg/.

9.    Контакти

9.1.    Ако имате някакви въпроси относно обработката на личните си данни или смятате, че вашите права за поверителност са били нарушени, изпратете молбата си на следния адрес:

privacy.orbicobg@orbico.com
Орбико България ЕООД
София , ул. „ Източна тангента“ №161

ОРБИКО ГРУПА


Присъстваме в 20 страни и региони на Европа, където предоставяме първокачествени услуги в областта на дистрибуцията и логистиката.

За да разгледате уеб сайта на фирмата във Вашата страна, моля изберете линк.