Jogi dokumentumok


Jelentkezők Adatvédelmi Tájékoztatója


Issuer: Orbico Hungary Kft.
Published: 25 May 2018
Validity: 25 May 2018

1. Általános

1.1. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: "Jelentkezők adatvédelmi tájékoztatója ") az Ön személyes adatainak kezelését valamint védelmét szabályozza, amennyiben Ön  Társaságunknál állásajánlatra jelentkezett, függetlenül attól, hogy ezen állásajánlat előzőleg meghirdetésre került e vagy sem. A Jelentkezők Adatvédelmi tájékoztatóját az Orbico Hungary Kft., Székhely: 1138 Dunavirág utca 2-6. 3. épület 3. emelet, Cégjegyzékszám: 01 09 714677 (A továbbiakban: "Társaság") teszi közzé. Társaságunk adatkezelői minőségben kezeli az Ön adatait.

1.2. Kiterjedt tevékenységi körrel rendelkezünk, ebből kifolyólag Társaságunk több adatvédelmi tájékoztatót is alkalmaz. Jelen tájékoztató a jelentkezőkre vonatkozik, de más is tájékoztatónk is vonatkozhat Önre (amennyiben az állásra való jelentkezésen kívül más területen is érintett).

2. Mely személyes adatait kezeljük?

2.1. Társaságunk kezeli és feldolgozza az állásra való jelentkezés keretében benyújtott személyes adatait, valamint a kiválasztás során begyűjtött további személyes adatait, melyek az alábbiak:
2.1.1. Azonosító adatai: Vezetéknév, keresztnév, lakcím, állampolgárság;
2.1.2. Kapcsolattartási adatai: telefonszám, E-mail cím;
2.1.3. Végzettség, titulus;
2.1.4. Életkor, Információ jelenlegi és korábbi munkatapasztalatairól;
2.1.5. Információ teszteredményeiről (amennyiben a felvételi teszt a kiválasztási folyamat része) és egyéb interjú párbeszédet (összefoglaló mely az adott munkakör betöltéséhez releváns információkat tartalmaz);
2.1.6. Egyéb adatok, amelyek az adott munkakör tekintetében relevánsak lehetnek pl. bizonyítványok és egyéb készségek.

3. Mi a célja az adatkezelésnek?

3.1. Személyes adatait a következő célok érdekében kezeljük:
3.1.1. Amennyiben állásra jelentkezett, úgy a megfelelő jelölt kiválasztásának céljából dolgozzuk fel adatait. Ebben az esetben az adatkezelés és feldolgozás jogalapja jogos érdekünk.;
3.1.2. Amennyiben úgy gondoljuk, hogy Ön a megfelelő jelölt, akkor az adatkezelés és feldolgozás célja az ajánlatadás és szerződéskötés előkészítése. Ezen esetben a személyes adatok feldolgozásának alapja a szerződés megkötéséhez szükséges feldolgozás;
3.1.3. Amennyiben a megpályázott állásra Társaságunk nem tett ajánlatot, vagy Ön elutasította azt, akkor személyes adatait a Társaságunk jövőbeli toborzásai érdekében kezeli. Ebben az esetben külön értesítjük Önt az ilyen adatkezelésről, az adatkezelés ellen joga van tiltakozni, kifogást emelni. Ha nem tiltakozik személyes adataink kezelése ellen, akkor az adatkezelés jogalapja jogos érdekünk;
3.1.4. Az Ön személyes adatait más célok érdekében is kezelhetjük, például a tisztességes és átlátható kiválasztási folyamat igazolására, hogy megbizonyosodjon a Társaság az Ön által megadott adatok valódiasságáról, hogy válaszolni tudjunk az Ön kérésére, vagy bírósági illetve más eljárás keretén belül érdekvédelmünk céljából. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja jogos érdekünk.

4. Hogyan védjük a személyes adatokat?

4.1. A személyes adatokhoz hozzáférő valamennyi személynek meg kell felelnie a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos belső szabályrendszernek és folyamatnak, fő feladat az adatok biztonságban való megőrzése. Követelmény továbbá, hogy az adatokhoz hozzáférő személyek kövessék a személyes adatok védelme érdekében bevezetett technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket.
4.2. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre a személyes adatok jogosulatlan, véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, visszaélése, nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése, valamint az összes egyéb jogellenes feldolgozási formák elleni védelme érdekében. Ezen biztonsági intézkedéseket a korszerű technológia, megvalósítási költségek, a feldolgozás által előidézett kockázatok és a személyes adatok jellegének figyelembevételével hajtották végre, különös tekintettel az érzékeny (szenzitív) adatokra.

5. Ki férhet hozzá személyes adataihoz?

5.1. Az Orbico csoporton belül
5.1.1. Korlátozottan, szükséges esetekben más Orbico vállalatok számára, hogy biztosítani tudjuk a személyes adatokhoz való hozzáférést a fent megjelölt célok elérése érdekében. A személyes adatokhoz való hozzáférést csak jogosultsággal rendelkező személyek, például a HR-munkatársak vagy az IT-adminisztrátorok kaphatják meg. Bizonyos vezetők és alkalmazottak más Orbico vállalatoknál is hozzáférhetnek bizonyos személyes adatokhoz, csak amennyiben rendelkeznek jogalappal és céllal.
5.2. Az Orbico csoporton kívül
5.2.1. Szükségesnek tartjuk továbbá, hogy a személyes adatokat az Orbico csoporton kívüli harmadik felek részére mint adatfeldolgozónak elérhetővé tegyük a fent felsorolt célok elérése érdekében, vagy a jogszabályok által előírtak szerint, ideértve a következőket:
• harmadik féltől származó szolgáltatások, például informatikai rendszereket szolgáltatók, tárhely (felhő) szolgáltatók, adatbázis szolgáltatók, tanácsadók (beleértve az ügyvédeket, könyvelőket, munkaügyi tanácsadókat) és harmadik feleket, más szolgáltatókat. Ezen szolgáltatók mindegyike szolgáltatói szerződést írt alá az Ön személyes adatainak védelmére és kizárólag az Orbico által meghatározott célokra használhatja fel személyes adatait;
• továbbá adatok továbbíthatóak nemzeti és / vagy nemzetközi felügyeleti, végrehajtó vagy más hatósági szervezet, illetve bíróság részére, ahol az alkalmazandó jogszabályok vagy rendeletek alapján, vagy kérésükre erre köteleznek.
5.3. Személyes adataimat harmadik országokba továbbítják?
5.3.1. Amennyiben Ön személyes adatait harmadik országba továbbítanánk (az EGT-n vagy más joghatóságon kívül, amelyet az Európai Bizottság nem ismeri el, viszont a megfelelő védelmi szint biztosított), előzőleg kifejezetten kérjük hozzájárulását ehhez, vagy olyan szerződést kötünk egy adott féllel, amely ugyanolyan szintű védelmet garantál, azaz olyan szerződéses feltételeket tartalmaz és alkalmaz, amelyek az Európai Bizottság által jóváhagyottak.

6. Milyen hosszú ideig őrizzük személyes adatait?

6.1. A személyes adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük, amíg jogos érdekünk fennáll. A személyes adatokat a jogos érdek megszűnését követő egy évig őrizzük, majd töröljük.
6.2. Az Ön hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg ahhoz hozzájárul. A hozzájárulás visszavonása esetén a lehető legrövidebb időn belül töröljük személyes adatait. Ha egy adott időtartamra adja meg a hozzájárulást, akkor az időszak lejártát követően az adatait a lehető legrövidebb időn belül töröljük.

7. Az Ön jogai

7.1. Ön gyakorolhatja (lent felsorolt) jogait, amennyiben megküldi kérését az alábbi címre:  privacy.orbicohu@orbico.com. Kérjük győződjön meg róla, hogy (1) a levél tárgymezőjében szerepel az “Érintett kérése” címszó és a levélben (2) írja meg ki Ön, így tudjuk beazonosítani, valamint (3) mely jogát szeretné érvényesíteni. Az üzenet kézhezvételekor megerősítést küldünk arról, hogy megkaptuk a kérését.
7.2. Jogait ingyenesen gyakorolhatja. Ha azonban gyakoriak a kérések (például, ha 6 hónapnál sűrűbb), vagy túlzottan szélsőséges (pl. minden személyes adatát írásban kéri ismételten) úgy a személyes adatok elérésére vagy átruházására, jogunkban áll kérni Öntől, hogy fizesse meg a Társaság ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit az intézkedések végrehajtása előtt.
7.3. Hozzáférés a személyes adatokhoz
Önnek jogában áll kérni információt arról, hogy kezeljük, illetve feldolgozzuk e személyes adatait, valamint kikérheti a kezelt adatait, jogában áll hozzáférni adataihoz.
7.4. A pontatlan személyes adatok helyesbítése
Önnek joga van a helyesbítéshez. Tehát a helytelen személyes adatok helyesbítéséhez, valamint a hiányos személyes adatok megadásához.
7.5. Adathordozhatóság
Önnek joga van a személyes adatok kikérésére és hordozására (például amikor az Ön hozzájárulása, vagy a szerződés megkötése céljából kezeljük az adatait).
7.6. Tiltakozás személyes adatok feldolgozása vagy kezelése ellen
Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása, valamint a személyes adatok kezelése ellen, vagy annak módja ellen.
7.7. A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult visszavonni a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, az általunk kezelt személyes adatok tekintetében (más jogalap esetében nincs rá mód). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző időszak adatkezelését.
7.8. A hatósághoz benyújtott panasz
Ön bármikor jogosult a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatosan az illetékes felügyeleti szervhez fordulni.

8. A Jelentkezők adatvédelmi tájékoztatójának módosítása 

8.1. A Jelentkezők adatvédelmi tájékoztatója módosulhat (módosításokkal, kiegészítésekkel vagy ehhez hasonló változtatásokkal). A Jelentkezők adatvédelmi tájékoztatójában leírt személyes adatkezeléssel kapcsolatos módosításokat a megszokott kommunikációs csatornán keresztül Társaságunk közzé teszi. Az aktuális verzió elérhető az alábbi web helyen: http://www.orbico.hu/hu/emberi-eroforrasok.

9. Kapcsolat

9.1. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy ha úgy gondolja, hogy sérültek az adatvédelmi jogai, úgy kérjük jelezze felénk a következő címen:
privacy.orbicohu@orbico.com
Orbico Hungary Kft
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. épület, 3. emelet